Transformers.The.Last.Knight.2017.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL
 • 导演:迈克尔·贝
 • 编剧:阿特·马库姆,马特·霍洛维,肯·诺兰,阿齐瓦·高斯曼
 • 主演:马克·沃尔伯格,伊莎贝拉·莫奈,劳拉·哈德克,安东尼·霍普金斯,乔什·杜哈明,彼特·库伦,约翰·古德曼,斯坦利·图齐,桑地亚哥·卡布瑞拉,吉尔·伯明翰,渡边谦,约翰·迪·玛吉欧,弗兰克·维尔克,米彻·佩勒吉
 • 类型:动作,科幻
 • 地区:美国
 • 又名:变形金刚:终极战士(港),变形金刚5:最终骑士(台),变形金刚5,变5,Transformers 5
 • 豆瓣:

Transformers.The.Last.Knight.2017.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL

变形金刚5:最后的骑士 Transformers: The Last Knight (2017)

蓝光原盘 90.27GB 2018年04月22日 06时19分16秒

  Transformers.The.Last.Knight.2017.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL

 • BDMV
  • BACKUP
   • BDJO
    • 00000.bdjo(218 B)
    • 11110.bdjo(310 B)
    • 12345.bdjo(88 B)
    • 88889.bdjo(184 B)
   • CLIPINF
    • 00000.clpi(792 B)
    • 00001.clpi(348 B)
    • 00002.clpi(376 B)
    • 00003.clpi(928 B)
    • 00004.clpi(424 B)
    • 00005.clpi(424 B)
    • 00006.clpi(424 B)
    • 00007.clpi(424 B)
    • 00008.clpi(160.27 KB)
    • 00018.clpi(480 B)
    • 00029.clpi(552 B)
    • 00054.clpi(552 B)
    • 00055.clpi(424 B)
    • 00057.clpi(424 B)
    • 00058.clpi(424 B)
    • 00059.clpi(424 B)
    • 00060.clpi(424 B)
    • 00061.clpi(424 B)
    • 00062.clpi(424 B)
    • 00063.clpi(424 B)
    • 00065.clpi(376 B)
    • 00102.clpi(424 B)
    • 00103.clpi(424 B)
    • 00104.clpi(424 B)
    • 00105.clpi(424 B)
    • 00106.clpi(424 B)
    • 00107.clpi(424 B)
    • 00108.clpi(424 B)
    • 00109.clpi(424 B)
    • 00110.clpi(424 B)
    • 00111.clpi(424 B)
    • 00112.clpi(424 B)
    • 00113.clpi(424 B)
    • 00114.clpi(424 B)
    • 00115.clpi(424 B)
    • 00116.clpi(424 B)
    • 00117.clpi(424 B)
    • 00118.clpi(424 B)
    • 00119.clpi(424 B)
    • 00120.clpi(424 B)
    • 00121.clpi(424 B)
    • 00122.clpi(424 B)
    • 00123.clpi(424 B)
    • 00124.clpi(424 B)
    • 00125.clpi(424 B)
    • 00126.clpi(424 B)
    • 00127.clpi(424 B)
    • 00128.clpi(424 B)
    • 00129.clpi(424 B)
    • 00130.clpi(424 B)
    • 00131.clpi(424 B)
    • 00132.clpi(424 B)
    • 00133.clpi(424 B)
    • 00134.clpi(424 B)
    • 00135.clpi(424 B)
    • 00136.clpi(424 B)
    • 00137.clpi(424 B)
    • 00138.clpi(424 B)
    • 00139.clpi(424 B)
    • 00140.clpi(424 B)
    • 00141.clpi(424 B)
    • 00142.clpi(424 B)
    • 00143.clpi(424 B)
    • 00144.clpi(424 B)
    • 00145.clpi(424 B)
    • 00146.clpi(424 B)
    • 00147.clpi(424 B)
   • MovieObject.bdmv(378 B)
   • PLAYLIST
    • 00000.mpls(214 B)
    • 00009.mpls(270 B)
    • 00011.mpls(286 B)
    • 00020.mpls(5.49 KB)
    • 00035.mpls(228 B)
    • 00051.mpls(230 B)
    • 00053.mpls(230 B)
    • 00054.mpls(270 B)
    • 00055.mpls(270 B)
    • 00056.mpls(270 B)
    • 00057.mpls(270 B)
    • 00058.mpls(270 B)
    • 00059.mpls(270 B)
    • 00060.mpls(270 B)
    • 00061.mpls(270 B)
    • 00062.mpls(270 B)
    • 00063.mpls(270 B)
    • 00064.mpls(270 B)
    • 00065.mpls(270 B)
    • 00066.mpls(270 B)
    • 00067.mpls(270 B)
    • 00068.mpls(270 B)
    • 00069.mpls(270 B)
    • 00070.mpls(270 B)
    • 00071.mpls(270 B)
    • 00072.mpls(270 B)
    • 00073.mpls(410 B)
    • 00074.mpls(270 B)
    • 00075.mpls(270 B)
    • 00076.mpls(270 B)
    • 00077.mpls(270 B)
    • 00078.mpls(270 B)
    • 00079.mpls(270 B)
    • 00080.mpls(270 B)
    • 00081.mpls(270 B)
    • 00082.mpls(270 B)
    • 00083.mpls(270 B)
    • 00084.mpls(270 B)
    • 00085.mpls(270 B)
    • 00086.mpls(270 B)
    • 00087.mpls(270 B)
    • 00088.mpls(270 B)
    • 00089.mpls(270 B)
    • 00090.mpls(270 B)
    • 00091.mpls(270 B)
    • 00092.mpls(270 B)
    • 00093.mpls(270 B)
    • 00094.mpls(270 B)
    • 00095.mpls(270 B)
    • 00096.mpls(270 B)
    • 00097.mpls(270 B)
    • 00098.mpls(270 B)
    • 00099.mpls(270 B)
    • 00100.mpls(270 B)
    • 00101.mpls(270 B)
    • 00102.mpls(270 B)
    • 00103.mpls(438 B)
    • 00104.mpls(592 B)
    • 00105.mpls(746 B)
    • 00800.mpls(784 B)
   • index.bdmv(180 B)
   • app.discroot.crt(911 B)
   • bu.discroot.crt(911 B)
   • id.bdmv(104 B)
   • online.crl(2 KB)
   • online.crt(848 B)
   • online.sig(296 B)
  • JAR
   • 00000
    • TTLK_AC_UHD_Eng_Composite1.png(161.08 KB)
    • TTLK_AC_UHD_Eng_Composite2.png(231.71 KB)
    • TTLK_ScanbarFontstrip_Composite1.png(19.13 KB)
    • TTLK_Scenes_Composite1.png(1.93 MB)
   • 00001.jar(196.51 KB)
   • 11110.jar(66.33 KB)
   • 11111
    • ParamountSUS_Composite1.png(1.78 KB)
    • bt2020
     • ParamountSUS_Composite1_BT2020_HDR.png(2.07 KB)
    • bt709
     • ParamountSUS_Composite1_BT709_SDR.png(1.51 KB)
    • startup.properties(471 B)
   • 88887.jar(8.11 KB)
   • 88888
    • LoadingComposite1.png(110.15 KB)
    • TLK_Loading_Composite1.png(365.32 KB)
    • disc.properties(1.85 KB)
    • loadingAnimation.xml(3.48 KB)
    • update.properties(15 B)
   • 88889.jar(19.74 KB)
   • 89000.jar(6.88 KB)
   • 89000
    • preroll.properties(1.55 KB)
  • META
   • DL
    • bdmt_eng.xml(530 B)
    • tlk_meta_lg.jpg(71.3 KB)
    • tlk_meta_sm.jpg(42.84 KB)
  • STREAM
   • 00000.m2ts(125.78 MB)
   • 00001.m2ts(1 MB)
   • 00002.m2ts(12 KB)
   • 00003.m2ts(239.75 MB)
   • 00004.m2ts(7.72 MB)
   • 00005.m2ts(1.42 MB)
   • 00006.m2ts(12.2 MB)
   • 00007.m2ts(6.06 MB)
   • 00008.m2ts(89.17 GB)
   • 00018.m2ts(15.38 MB)
   • 00029.m2ts(68.87 MB)
   • 00054.m2ts(68.55 MB)
   • 00055.m2ts(11.19 MB)
   • 00057.m2ts(2.88 MB)
   • 00058.m2ts(1.25 MB)
   • 00059.m2ts(3.21 MB)
   • 00060.m2ts(2.85 MB)
   • 00061.m2ts(7.68 MB)
   • 00062.m2ts(4.4 MB)
   • 00063.m2ts(4.18 MB)
   • 00065.m2ts(7.49 MB)
   • 00102.m2ts(11.48 MB)
   • 00103.m2ts(11.46 MB)
   • 00104.m2ts(11.46 MB)
   • 00105.m2ts(13.28 MB)
   • 00106.m2ts(11.38 MB)
   • 00107.m2ts(7.22 MB)
   • 00108.m2ts(14.56 MB)
   • 00109.m2ts(13.37 MB)
   • 00110.m2ts(12.65 MB)
   • 00111.m2ts(12 MB)
   • 00112.m2ts(11.04 MB)
   • 00113.m2ts(13.96 MB)
   • 00114.m2ts(11.4 MB)
   • 00115.m2ts(11.4 MB)
   • 00116.m2ts(11.61 MB)
   • 00117.m2ts(9.49 MB)
   • 00118.m2ts(10.48 MB)
   • 00119.m2ts(16.59 MB)
   • 00120.m2ts(12.47 MB)
   • 00121.m2ts(12.32 MB)
   • 00122.m2ts(12.09 MB)
   • 00123.m2ts(11.58 MB)
   • 00124.m2ts(9.43 MB)
   • 00125.m2ts(10.37 MB)
   • 00126.m2ts(11.46 MB)
   • 00127.m2ts(11.88 MB)
   • 00128.m2ts(9.25 MB)
   • 00129.m2ts(12.4 MB)
   • 00130.m2ts(11.03 MB)
   • 00131.m2ts(7.48 MB)
   • 00132.m2ts(13.42 MB)
   • 00133.m2ts(12.5 MB)
   • 00134.m2ts(12.74 MB)
   • 00135.m2ts(7.59 MB)
   • 00136.m2ts(11.87 MB)
   • 00137.m2ts(12.62 MB)
   • 00138.m2ts(12.09 MB)
   • 00139.m2ts(10.06 MB)
   • 00140.m2ts(12.59 MB)
   • 00141.m2ts(6.39 MB)
   • 00142.m2ts(11.57 MB)
   • 00143.m2ts(12.3 MB)
   • 00144.m2ts(15.49 MB)
   • 00145.m2ts(12.38 MB)
   • 00146.m2ts(12.15 MB)
   • 00147.m2ts(10.97 MB)
 • CERTIFICATE
 • RARBG.txt(31 B)