Transformers.The.Last.Knight.2017.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
 • 导演:迈克尔·贝
 • 编剧:阿特·马库姆,马特·霍洛维,肯·诺兰,阿齐瓦·高斯曼
 • 主演:马克·沃尔伯格,伊莎贝拉·莫奈,劳拉·哈德克,安东尼·霍普金斯,乔什·杜哈明,彼特·库伦,约翰·古德曼,斯坦利·图齐,桑地亚哥·卡布瑞拉,吉尔·伯明翰,渡边谦,约翰·迪·玛吉欧,弗兰克·维尔克,米彻·佩勒吉
 • 类型:动作,科幻
 • 地区:美国
 • 又名:变形金刚:终极战士(港),变形金刚5:最终骑士(台),变形金刚5,变5,Transformers 5
 • 豆瓣:

Transformers.The.Last.Knight.2017.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT

变形金刚5:最后的骑士 Transformers: The Last Knight (2017)

蓝光原盘 43.31GB 2017年09月21日 10时51分22秒

  Transformers.The.Last.Knight.2017.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT

 • BDMV
  • BACKUP
   • BDJO
    • 00000.bdjo(232 B)
    • 11110.bdjo(334 B)
    • 11111.bdjo(334 B)
    • 12345.bdjo(88 B)
    • 88888.bdjo(186 B)
    • 88889.bdjo(196 B)
    • 88890.bdjo(208 B)
    • 88891.bdjo(232 B)
    • 88892.bdjo(88 B)
    • 88893.bdjo(88 B)
    • 88894.bdjo(88 B)
    • 88895.bdjo(204 B)
    • 88896.bdjo(88 B)
    • 88897.bdjo(190 B)
    • 88898.bdjo(88 B)
    • 88899.bdjo(88 B)
    • 88900.bdjo(88 B)
    • 88901.bdjo(88 B)
    • 88902.bdjo(88 B)
    • 88903.bdjo(88 B)
    • 88904.bdjo(88 B)
    • 88905.bdjo(88 B)
    • 88906.bdjo(88 B)
    • 88907.bdjo(88 B)
    • 88908.bdjo(88 B)
    • 88909.bdjo(88 B)
    • 88910.bdjo(88 B)
    • 88911.bdjo(88 B)
    • 88912.bdjo(88 B)
    • 88913.bdjo(88 B)
    • 88914.bdjo(88 B)
    • 88915.bdjo(88 B)
    • 88916.bdjo(88 B)
    • 88917.bdjo(88 B)
    • 88918.bdjo(88 B)
    • 88919.bdjo(88 B)
    • 88920.bdjo(88 B)
    • 88921.bdjo(88 B)
    • 89000.bdjo(204 B)
   • CLIPINF
    • 00000.clpi(336 B)
    • 00022.clpi(612 B)
    • 00051.clpi(408 B)
    • 00053.clpi(416 B)
    • 00250.clpi(2.29 KB)
    • 00800.clpi(68.27 KB)
    • 01007.clpi(452 B)
    • 01008.clpi(452 B)
    • 01009.clpi(452 B)
    • 01010.clpi(612 B)
    • 01011.clpi(612 B)
    • 01012.clpi(348 B)
    • 01013.clpi(348 B)
    • 01014.clpi(348 B)
    • 01015.clpi(336 B)
    • 01016.clpi(348 B)
    • 01017.clpi(348 B)
    • 01018.clpi(348 B)
    • 01019.clpi(348 B)
    • 01020.clpi(348 B)
    • 01021.clpi(348 B)
    • 01022.clpi(348 B)
    • 01023.clpi(360 B)
    • 01024.clpi(348 B)
    • 01025.clpi(336 B)
    • 01026.clpi(348 B)
    • 01027.clpi(348 B)
    • 01028.clpi(348 B)
    • 01029.clpi(336 B)
    • 01030.clpi(336 B)
    • 01031.clpi(348 B)
    • 01032.clpi(348 B)
    • 01033.clpi(348 B)
    • 01034.clpi(348 B)
    • 01035.clpi(348 B)
    • 01036.clpi(348 B)
    • 01037.clpi(348 B)
    • 01038.clpi(348 B)
    • 01039.clpi(348 B)
    • 01040.clpi(348 B)
    • 01041.clpi(336 B)
    • 01042.clpi(348 B)
    • 01043.clpi(348 B)
    • 01044.clpi(348 B)
    • 01045.clpi(348 B)
    • 01046.clpi(348 B)
    • 01047.clpi(348 B)
    • 01048.clpi(348 B)
    • 01049.clpi(348 B)
    • 01050.clpi(348 B)
    • 01051.clpi(348 B)
    • 01052.clpi(348 B)
    • 01053.clpi(348 B)
    • 01054.clpi(348 B)
    • 01055.clpi(348 B)
    • 01056.clpi(348 B)
    • 01057.clpi(348 B)
    • 01058.clpi(336 B)
    • 01059.clpi(336 B)
    • 01060.clpi(336 B)
    • 01061.clpi(348 B)
    • 01062.clpi(336 B)
    • 01063.clpi(336 B)
    • 01064.clpi(360 B)
    • 01065.clpi(372 B)
   • JAR
    • 00000
     • TTLK_AC_Eng_Composite1.png(125.66 KB)
     • TTLK_AC_Eng_Composite2.png(1.39 MB)
     • TTLK_AC_Eng_Composite3.png(1.59 MB)
     • TTLK_ScanbarFontstrip_Composite1.png(16.67 KB)
    • 00001.jar(196.34 KB)
    • 11110.jar(65.92 KB)
    • 11111
     • ParamountSUS_Composite1.png(1.51 KB)
     • startup.properties(1.75 KB)
    • 88887.jar(8.11 KB)
    • 88888.jar(81.57 KB)
    • 88889.jar(19.74 KB)
    • 88890.jar(143.27 KB)
    • 88891.jar(177.71 KB)
    • 88897.jar(78.5 KB)
    • 89000.jar(6.88 KB)
    • 00001.jar(192.5 KB)
    • 11110.jar(65.28 KB)
    • 88887.jar(8.61 KB)
    • 88888.jar(79 KB)
    • 88888
    • 88889.jar(20.5 KB)
    • 88890.jar(141.08 KB)
    • 88890
    • 88891.jar(174.62 KB)
    • 88891
    • 88897.jar(78.36 KB)
    • 88897
    • 89000.jar(7.42 KB)
    • 89000
   • MovieObject.bdmv(54.61 KB)
   • PLAYLIST
    • 00000.mpls(154 B)
    • 00011.mpls(170 B)
    • 00020.mpls(28.4 KB)
    • 00051.mpls(184 B)
    • 00053.mpls(184 B)
    • 00054.mpls(314 B)
    • 00055.mpls(314 B)
    • 00056.mpls(314 B)
    • 00057.mpls(314 B)
    • 00058.mpls(314 B)
    • 00059.mpls(314 B)
    • 00060.mpls(314 B)
    • 00061.mpls(314 B)
    • 00062.mpls(314 B)
    • 00063.mpls(314 B)
    • 00064.mpls(314 B)
    • 00065.mpls(314 B)
    • 00066.mpls(234 B)
    • 00067.mpls(314 B)
    • 00068.mpls(314 B)
    • 00069.mpls(314 B)
    • 00070.mpls(314 B)
    • 00071.mpls(234 B)
    • 00072.mpls(234 B)
    • 00073.mpls(394 B)
    • 00074.mpls(314 B)
    • 00075.mpls(314 B)
    • 00076.mpls(314 B)
    • 00077.mpls(314 B)
    • 00078.mpls(314 B)
    • 00079.mpls(314 B)
    • 00080.mpls(314 B)
    • 00081.mpls(314 B)
    • 00082.mpls(314 B)
    • 00083.mpls(314 B)
    • 00084.mpls(314 B)
    • 00085.mpls(314 B)
    • 00086.mpls(234 B)
    • 00087.mpls(314 B)
    • 00088.mpls(314 B)
    • 00089.mpls(314 B)
    • 00090.mpls(314 B)
    • 00091.mpls(314 B)
    • 00092.mpls(314 B)
    • 00093.mpls(234 B)
    • 00094.mpls(314 B)
    • 00095.mpls(314 B)
    • 00096.mpls(314 B)
    • 00097.mpls(314 B)
    • 00098.mpls(314 B)
    • 00099.mpls(314 B)
    • 00100.mpls(234 B)
    • 00101.mpls(234 B)
    • 00102.mpls(234 B)
    • 00103.mpls(314 B)
    • 00104.mpls(394 B)
    • 00105.mpls(474 B)
    • 00250.mpls(154 B)
    • 00800.mpls(668 B)
    • 01000.mpls(23.59 KB)
    • 01001.mpls(23.59 KB)
    • 01002.mpls(170 B)
    • 01003.mpls(170 B)
    • 01004.mpls(234 B)
    • 01005.mpls(234 B)
   • index.bdmv(1.05 KB)
   • app.discroot.crt(911 B)
   • bu.discroot.crt(911 B)
   • id.bdmv(104 B)
  • META
   • DL
    • bdmt_eng.xml(633 B)
    • tlk_meta_lg.jpg(71.3 KB)
    • tlk_meta_sm.jpg(42.84 KB)
  • STREAM
   • 00000.m2ts(312 KB)
   • 00022.m2ts(88.6 MB)
   • 00051.m2ts(25.15 MB)
   • 00053.m2ts(25.34 MB)
   • 00250.m2ts(25.08 MB)
   • 00800.m2ts(42.8 GB)
   • 01007.m2ts(34.57 MB)
   • 01008.m2ts(34.57 MB)
   • 01009.m2ts(34.57 MB)
   • 01010.m2ts(101.25 MB)
   • 01011.m2ts(101.25 MB)
   • 01012.m2ts(228 KB)
   • 01013.m2ts(294 KB)
   • 01014.m2ts(294 KB)
   • 01015.m2ts(216 KB)
   • 01016.m2ts(282 KB)
   • 01017.m2ts(192 KB)
   • 01018.m2ts(360 KB)
   • 01019.m2ts(330 KB)
   • 01020.m2ts(300 KB)
   • 01021.m2ts(318 KB)
   • 01022.m2ts(300 KB)
   • 01023.m2ts(516 KB)
   • 01024.m2ts(348 KB)
   • 01025.m2ts(186 KB)
   • 01026.m2ts(264 KB)
   • 01027.m2ts(276 KB)
   • 01028.m2ts(276 KB)
   • 01029.m2ts(198 KB)
   • 01030.m2ts(198 KB)
   • 01031.m2ts(384 KB)
   • 01032.m2ts(300 KB)
   • 01033.m2ts(270 KB)
   • 01034.m2ts(282 KB)
   • 01035.m2ts(294 KB)
   • 01036.m2ts(288 KB)
   • 01037.m2ts(246 KB)
   • 01038.m2ts(294 KB)
   • 01039.m2ts(300 KB)
   • 01040.m2ts(210 KB)
   • 01041.m2ts(216 KB)
   • 01042.m2ts(306 KB)
   • 01043.m2ts(300 KB)
   • 01044.m2ts(192 KB)
   • 01045.m2ts(306 KB)
   • 01046.m2ts(312 KB)
   • 01047.m2ts(294 KB)
   • 01048.m2ts(264 KB)
   • 01049.m2ts(312 KB)
   • 01050.m2ts(294 KB)
   • 01051.m2ts(306 KB)
   • 01052.m2ts(366 KB)
   • 01053.m2ts(276 KB)
   • 01054.m2ts(312 KB)
   • 01055.m2ts(294 KB)
   • 01056.m2ts(294 KB)
   • 01057.m2ts(702 KB)
   • 01058.m2ts(492 KB)
   • 01059.m2ts(264 KB)
   • 01060.m2ts(186 KB)
   • 01061.m2ts(186 KB)
   • 01062.m2ts(144 KB)
   • 01063.m2ts(414 KB)
   • 01064.m2ts(948 KB)
   • 01065.m2ts(1.17 MB)
 • CERTIFICATE
 • RARBG.txt(31 B)